Hizmetler  »  Belgelendirme Hizmetleri  »  Yatırım Teşvik Belgesi  

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NEDİR ? 
--------------------------------------------------------------------------------
Yatırım Teşvik Belgesi tasarrufları yatırıma yönlendirmek suretiyle, katma değeri yüksek, ileri ve uygun teknolojileri kullanarak bölgeler arası dengesizlikleri gidermek, istihdam yaratmak ve uluslar arası rekabet gücü sağlamak için yatırımların devlet tarafından desteklenmesi amacıyla verilen bir belgedir.

Yatırım Teşvik Belgesi alınması Devlet tarafından, yatırımcıya kredi verileceği anlamına gelmez. Hazine Müsteşarlığı tarafından Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi, yatırımı yapan şirkete aşağıda detaylandıracağımız hususlarda avantajlar sağlar.

KOBİ Yatırım Teşvik belgesi ve Araştırma-geliştirme yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, hammaddelerini sözleşmeli üretim modeli ile temin eden tarımsal sanayi yatırımları, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, Bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar hariç, (Fon Kaynaklı Kredi olanağı mevcuttur.)

Yatırım Teşvik Belgesi firmaya nakit verilmesi anlamına gelmemektedir. Ancak yatırımcının kasasından büyük miktarlarda nakit para çıkmasını önleyen tedbirlerden oluşur.

Yatırım yapan ve yaptığı yatırımların karakteristiği Yatırım Teşvik Mevzuatına uygun olan her yatırımcının yatırım teşvik belgesi alarak devlet yardımlarından faydalanması en doğal hakkıdır.

Teşvik Belgesi sahibi olarak yapılacak yatırımda hem ulusal hem uluslar arası pazarlarda rekabet edebilme gücü yükseltilmiş olacaktır.

KİMLER YATIRIM TEŞVİK BELGESİ ALABİLİR ? 
--------------------------------------------------------------------------------
Destek unsurlarından yararlanabilmek için esas ve usulleri Hazine Müsteşarlığınca belirlenen yatırım teşvik belgesinin temin edilmesi zorunludur.

Yatırımın Teşvik Belgesine bağlanabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının,

Gelişmiş yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 000 Yeni Türk Lirası

Normal yörelerde yapılacak yatırımlarda 400 000 Yeni Türk Lirası

Kalkınmada öncelikli yörelerde yapılacak yatırımlarda 200 000 Yeni Türk Lirası olmak kaydıyla yatırım yapacak ve yatırım konusu Yatırım Teşvik Belgesi verilmesi uygun olacak gerçek şahıslar, adi ortaklıklar, sermaye şirketleri, kooperatifler, iş ortaklıkları(adi ortaklık), kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kuruluşu niteliğindeki meslek kuruluşları, dernekler ve vakıflar ile yurtdışındaki yabancı şirketlerin Türkiye'deki şubeleri, Yabancı sermayeli yatırımlarda kurulacak Anonim ve Limited şirketler ile kurulacak şubeler, yatırım teşvik belgesi için müracaat edebilir.

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ NE GİBİ FAYDALAR SAĞLAR ? 
--------------------------------------------------------------------------------
Yatırımlara devletçe sağlanabilecek destek unsurları şunlardır;

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnası 
--------------------------------------------------------------------------------
Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki makine ve teçhizat (hammadde, aramalı ve işletme malzemeleri hariç) ithalatı yürürlükteki ithalat Rejimi Kararı gereğince ödenmesi gereken Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu'ndan istisnadır.

Teşvik belgesine istinaden düzenlenen ithal global listelerde yer alan makinelerin ithalatında %100 gümrük muafiyeti uygulanır.

Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu İstisnasından yararlanabilmek için, (Müsteşarlıktan teminat karşılığında çekme izni ile ithal edilenler hariç) yatırımın teşvik belgesine bağlanması ve söz konusu makine ve teçhizatın ithal listede yer alması gerekir.

Yatırım İndirimi 
--------------------------------------------------------------------------------
Yatırım yeri ve yöre ayırım olmaksızın Bina inşaat, Makine ve Teçhizat harcamalarınızı, yeniden değerleme artışlarını ekleyerek, %19,8 stopaj ödemeden kurumlar vergisi matrahından %40 oranında düşebilirsiniz. (Yatırım indirimi, Yatırım Teşvik Belgesi kapsamından çıkarılmıştır)

Katma Değer Vergisi İstisnası 
--------------------------------------------------------------------------------
Teşvik Belgesine istinaden yerli ve ithal listelerde yer alan, yeni olarak temin edilen, yerli listeler için yurtiçinde imal edilmiş olan makine ve teçhizattan Müsteşarlıkça proje bazında uygun görülenlerin Katma Değer Vergileri makine alımı esnasında ödenmeyecektir

Fon'dan Kredi Tahsisi 
--------------------------------------------------------------------------------
Araştırma - geliştirme, yatırımları, teknopark ve teknoparklarda yapılacak yatırımlar, çevre korumaya yönelik yatırımlar, Bilim Teknoloji Yüksek Kurulu veya Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu tarafından belirlenen öncelikli teknoloji alanındaki yatırımlar, bölgesel gelişmeye yönelik yatırımlar, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinden oluşan organize küçük sanayi bölgelerine taşınacak yatırımlar için Fon'dan kredi tahsisi yapılabilir.

Vergi, Resim ve Harç İstisnası 
--------------------------------------------------------------------------------
Teşvik Belgesine bağlı yatırımın tamamlanmasından itibaren 2 yıl içinde asgari miktarda (1.000 $) ihracat yapacağına dair taahhütte bulunması kaydıyla;

Şirket Kuruluşu 
--------------------------------------------------------------------------------

 • Yatırım termin süresi içinde kalınmak kaydıyla teşvik belgesinde öngörülen özkaynak tutarını geçmemek üzere sermaye artırımı,
 • Teşvik belgesinde öngörülen yabancı kaynak tutarını geçmemek üzere bir yıl ve daha uzun vadeli olarak yurt içinden ya da dışından sağlanacak yatırım kredilerinin alınması ve geri ödenmesi,
 • Teşvik Belgeli yatırıma ilişkin gayrimenkul ve gayrimenkule müteferri ayni hakların ayni sermaye olarak konulması halinde bunların şirket adına tapuya tescil,
 • İşlemleri ve bu işlerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar Damga vergisi ve harçlardan istisna edilir.
 • Teşvik belgesinde öngörülen destek unsurlarının ilgili kurum ve kuruluşlar ile bankalar tarafından uygulanması zorunludur.

BAZI İLLERDEKİ TEŞVİK UNSURLARI 
--------------------------------------------------------------------------------
Afyon - Diyarbakır - Malatya - Sivas - Ordu - Uşak - Erzurum - Tokat - Şanlıurfa - Giresun -Çankırı - Yozgat - Adıyaman - Amasya - Düzce - Kırşehir - Osmaniye- Sinop - Aksaray - Erzincan - Van - Bartın - Kars - Mardin - Batman - Ağrı - Bingöl - Muş - Siirt - Bayburt - Bitlis - Gümüşhane - Ardahan - Iğdır - Şırnak - Hakkari

 • Gelir Vergisi Stopajı Teşviki
 • Sigorta Primi İşveren Paylarında Teşvik
 • Enerji Desteği

YATIRIM TEŞVİK BELGESİ SÜRELERİ VAR MIDIR ? 
--------------------------------------------------------------------------------
Yatırım Teşvik Belgesi genellikle iki yıl için verilir. Yatırım tamamlanamadığı takdirde yatırım %50' si kadar ek süre alınabilir.

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA YÖRELER AYRIMI NASILDIR ? 
--------------------------------------------------------------------------------
Bölgelere göre ayırım ise şöyledir
Yörelere göre Yatırım Teşvik Belgeleri'nin avantajları vardır.

 • Gelişmiş Yöreler
 • Normal Yöreler
 • Kalkınmada Öncelikli Yöreler


GEREKLİ BELGELER: 
--------------------------------------------------------------------------------

 1. İmza sirküleri, (Noter tasdikli olacaktır)
 2. Ticaret Sicil Gazeteleri, (Kuruluş, sermaye, adres, unvan, son imza yetkisi değişikliğine ait olanlar)
 3. Vergi levhası fotokopisi,
 4. İthal ve Yerli alınacak makinelerinizin Proforma faturaları, (varsa katalogları)
 5. Şirket ortaklarının şahsi vergi dairesi adı ve hesap numaraları listesi,
 6. Şirket ortaklarının 3-4 satırlık kısa özgeçmişleri yazısı,
 7. İnşaat harcaması için inşaatın toplam kapalı alanının m2'si,
 8. Yatırım yeri Mülkse tapu fotokopisi, kiralık arsa için 10, bina için 5 yıllık noter tasdikli kira sözleşmesi,
 9. Gelişmiş yörelerde yapılacak tevsi yatırımlarında aynı iş kolunda iki yıldan beri faaliyette bulunduğuna dair Sanayi Odasından alınacak resmi yazı,
 10. Yatırım Organize Sanayi Bölgesinde ise, yer tahsisine ait yazı, tapusu varsa tasdikli sureti, kiralıksa mülk sahibinin imza sirküleri ve tasdikli tapu sureti,
 11. Kapasite raporu, (Tevsi yatırımlarında gereklidir. Oda Tasdikli olacaktır.)
 12. Yatırım Bilgi formu,
 13. Vekaletname.
 
 
 
 
  HEMEN BAŞVURUN Projeleriniz ile ilgili neler yapabileceğimiz ile ilgili bilgi almak için İletişim Bilgilerimizden bizlere ulaşabilirsiniz.
 
 
     
TASARIM DÜNYASI BİLGİSAYAR İNTERNET HİZMETLERİ İLETİŞİM BİLGİLERİ

 

Copyright © 2002-2024 Her Hakkı Saklıdır.

Tasarım Dünyası | Samsun Web Tasarım

Adres : Zafer Mah. Divitçioğlu Cad. No:34 Samsun / Türkiye
Telefon : (+90 362) 230 76 91
Gsm : (+90 532) 722 24 95
Mail : info@tasarimdunyasi.com
İp Adresiniz : 44.211.117.197